3-Methyl-1-trihexylsilyloxybenzene

3-Methyl-1-trihexylsilyloxybenzene