2-Cyclohexyldimethylsilyloxybenzene

2-Cyclohexyldimethylsilyloxybenzene