1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-1-nitrobenzene

1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-1-nitrobenzene