1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-3,4-dichlorobenzene

1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-3,4-dichlorobenzene