1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-4-methoxybenzene

1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-4-methoxybenzene