1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-3,5-dimethylbenzene

1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-3,5-dimethylbenzene