4-Chloro-1-cyclohexyldimethylsilyloxybenzene

4-Chloro-1-cyclohexyldimethylsilyloxybenzene