1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-3-methylbenzene

1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-3-methylbenzene