4-Benzyloxy-1-diphenylmethylsilyloxybenzene

4-Benzyloxy-1-diphenylmethylsilyloxybenzene