1-Diphenylmethylsilyloxy-4-nitrobenzene

1-Diphenylmethylsilyloxy-4-nitrobenzene