3,4-Dichloro-1-diphenylmethylsilyloxybenzene

3,4-Dichloro-1-diphenylmethylsilyloxybenzene