4-Cyano-1-diphenylmethylsilyloxybenzene

4-Cyano-1-diphenylmethylsilyloxybenzene