1-Diphenylmethylsilyloxy-4-methoxybenzene

1-Diphenylmethylsilyloxy-4-methoxybenzene