3,5-Dimethyl-1-diphenylmethylsilyloxybenzene

3,5-Dimethyl-1-diphenylmethylsilyloxybenzene