1-Chloro-4-diphenylmethylsilyloxybenzene

1-Chloro-4-diphenylmethylsilyloxybenzene