1-Diphenylmethylsilyloxy-3-methylbenzene

1-Diphenylmethylsilyloxy-3-methylbenzene