1-Diphenylvinylsilyloxy-4-nitrobenzene

1-Diphenylvinylsilyloxy-4-nitrobenzene