3,4-Dichloro-1-diphenylvinylsilyloxybenzene

3,4-Dichloro-1-diphenylvinylsilyloxybenzene