1-Cyano-4-diphenylvinylsilyloxybenzene

1-Cyano-4-diphenylvinylsilyloxybenzene