1-Diphenylvinylsilyloxy-4-methoxybenzene

1-Diphenylvinylsilyloxy-4-methoxybenzene