3,5-Dimethyl-1-diphenylvinylsilyloxybenzene

3,5-Dimethyl-1-diphenylvinylsilyloxybenzene