1-Chloro-4-diphenylvinylsilyloxybenzene

1-Chloro-4-diphenylvinylsilyloxybenzene