1-Diphenylvinylsilyloxy-3-methylbenzene

1-Diphenylvinylsilyloxy-3-methylbenzene