1-Chloro-4-diisopropyloctylsilyloxybenzene

1-Chloro-4-diisopropyloctylsilyloxybenzene