4-Nitro-1-tripropylsilyloxybenzene

4-Nitro-1-tripropylsilyloxybenzene