3,4-Dichloro-1-tripropylsilyloxybenzene

3,4-Dichloro-1-tripropylsilyloxybenzene