4-Methoxy-1-tripropylsilyloxybenzene

4-Methoxy-1-tripropylsilyloxybenzene