3,5-Dimethyl-1-tripropylsilyloxybenzene

3,5-Dimethyl-1-tripropylsilyloxybenzene