4-Chloro-1-tripropylsilyloxybenzene

4-Chloro-1-tripropylsilyloxybenzene