4-Nitro-1-tributylsilyloxybenzene

4-Nitro-1-tributylsilyloxybenzene