3,4-Dichloro-1-tributylsilyloxybenzene

3,4-Dichloro-1-tributylsilyloxybenzene