3,5-Dimethyl-1-tributylsilyloxybenzene

3,5-Dimethyl-1-tributylsilyloxybenzene