4-Chloro-1-tributylsilyloxybenzene

4-Chloro-1-tributylsilyloxybenzene