2-Chlorobenzoic acid, 4-nitrophenyl ester

2-Chlorobenzoic acid, 4-nitrophenyl ester