2-Chlorobenzoic acid, 3,4-dichlorophenyl ester

2-Chlorobenzoic acid, 3,4-dichlorophenyl ester