4-Chlorobenzoic acid, 2-naphthyl ester

4-Chlorobenzoic acid, 2-naphthyl ester