2-Chloropropionic acid, 4-methoxyphenyl ester

2-Chloropropionic acid, 4-methoxyphenyl ester