2-Bromobenzoic acid, 4-methoxyphenyl ester

2-Bromobenzoic acid, 4-methoxyphenyl ester