4-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester

4-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester