4-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,4-dichlorophenyl ester

4-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,4-dichlorophenyl ester