4-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,5-dimethylphenyl ester

4-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,5-dimethylphenyl ester