4-chlorophenyl 4-(trifluoromethyl)benzoate

4-chlorophenyl 4-(trifluoromethyl)benzoate