3-Fluorobenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester

3-Fluorobenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester