naphthalen-2-yl 3-fluorobenzoate

naphthalen-2-yl 3-fluorobenzoate