2-Fluorobenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester

2-Fluorobenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester