naphthalen-2-yl 2-fluorobenzoate

naphthalen-2-yl 2-fluorobenzoate