2-Fluorobenzoic acid, 4-chlorophenyl ester

2-Fluorobenzoic acid, 4-chlorophenyl ester