3-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester

3-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester