naphthalen-2-yl 3-(trifluoromethyl)benzoate

naphthalen-2-yl 3-(trifluoromethyl)benzoate