3-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,4-dichlorophenyl ester

3-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,4-dichlorophenyl ester